Od stycznia 2021 roku do polskiego prawa podatkowego został wprowadzony estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). Estoński CIT to zachęta inwestycyjna inspirowana estońskim systemem podatkowym. Jego głównym założeniem jest przesunięcie momentu zapłaty podatku dochodowego na momentu wypłaty zysku ze spółki. Oznacza to, że Spółka nie płaci zaliczek na podatek dochodowy.

Kto może skorzystać z estońskiego CIT?

Z proponowanego mechanizmu mogą skorzystać wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy spełnieniu jednocześnie wszystkich poniższych warunków:

 • struktura właścicielska złożona tylko z osób fizycznych nieposiadających praw majątkowych związanym z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • brak udziałów w innych spółkach, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub innych instytucjach wspólnego inwestowania,
 • roczny przychód (wraz z VAT) poniżej 100 milionów złotych,
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób (w wyłączeniem wspólników), dla małych podatników (o przychodach do 2 milionów euro) zatrudnienie co najmniej 1 osobę,
 • wzrost nakładów na cele inwestycyjne o 15% w okresie dwuletnim (nie mniej niż 20 tysięcy złotych) lub 33% w okresie czteroletnim (nie mniej niż 50 tysięcy złotych), warto tu dodać, że wyłączono wydatki ponoszone na samochody osobowe i inne składniki majątku służących głównie celom osobistym,
 • mniej niż połowa przychodów pochodzi z przychodów finansowych (odsetki, poręczenia, gwarancje),
 • sprawozdanie finansowe za okres opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek kapitałowych jest sporządzane na podstawie polskich przepisów prawa, z wyłączeniem MSR.

Kiedy można skorzystać z estońskiego CIT?

Możliwość skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jest uwarunkowana dobrowolnym zgłoszeniem zawiadomienia o wyborze opodatkowania tym ryczałtem, według określonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Dochód podlegający opodatkowaniem

Dochody podlegające opodatkowaniem estońskim CIT:

 • zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom lub akcjonariuszom,
 • zysk netto przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych,
 • wysokość ukrytych zysków,
 • wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Stawki podatkowe

Przyjęte zostały dwie stawki podatku od dochodów spółek kapitałowych:
25% - dla podmiotów objętych obecnie 19% stawką CIT,
15% - dla małych podatników objętych obecnie 9% stawką CIT.

Stawki będą mogły być obniżone o 5 punktów procentowych w przypadku kiedy w okresie dwuletnim nakłady inwestycyjne wyniosą 50%, a w okresie czteroletnim wyniosą 110%.

W publikacjach na temat polskiego wydania estońskiego CIT pojawiają się poglądy, że przepisy są dość skomplikowane. Założenia ryczałtu od dochodów kapitałowych zostały opisane z dużym uogólnieniem i podczas ich analizy pojawiają się pytania. Zatem można się spodziewać, że obecny kształt przepisów nie jest tym ostatecznym i będą pojawiać się zmiany systemu po pierwszym okresie stosowania estońskiego CIT.

Podatnik przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy opodatkowania powinien wziąć pod uwagę w szczególności zakładane nakłady inwestycyjne. Warto też zaznaczyć, że skorzystanie z estońskiego CIT powoduje, że przedsiębiorstwo nie może korzystać z innych narzędzi jak ulga B+R, ulga za złe długi, czy inne ulgi odliczane od podstawy opodatkowania.

Przedsiębiorco, sprawdź czy możesz skorzystać z nowych rozwiązań, Ministerstwo Finansów przygotowało, krótką ankietę:
https://www.podatki.gov.pl/estonski-cit/

Zacznijmy współpracę


© 2020 Tax Factory Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: Studio113